Φωτογραφίες από το κέντρο απεξάρτησης από το αλκοόλ

Φωτογραφίες από το κέντροα απεξάρτησης από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά

Δωμάτια

Δωμάτια

Τα χρώματα παίζουνσημαντικό ρόλο στην δημιουργία κατάλληλης ψυχικής διάθεσης για την επιτυχημένη αποτοξίνωση από αλκοόλ, αλκόλ, alcohol και κάθε εθισμό. Εδώ βλέπτε φωτογραφία από το μπλε δωμάτιο του κέντρου απεξάρτησης και αποτοξίνωσης.

Tagged under:

δωμάτια